Uzdržavanje od strane bake i djeda

Uzdržavanje od strane bake i djeda

UZDRŽAVANJE OD STRANE BAKE I DJEDA

Prema Obiteljskom zakonu (NN 103/15) ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju. Jedna od bitnih pretpostavki uzdržavanja djeteta od strane bake i djeda je da roditelj, po kojem su oni baka, odnosno djed, ne uzdržava dijete. Pri tome  nije važan razlog zašto roditelj ne uzdržava dijete. Baka i djed su na redu za uzdržavanje prije očuha i maćehe, tj. očuh i maćeha su ga dužni uzdržavati tek ako to ne čine baka i djed.

Uzdržavanju se pridonosi prema svojim mogućnostima obveznika uzdržava i potrebama uzdržavane osobe, sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Ako više osoba ima istodobnu obvezu uzdržavanja, ta se obveza dijeli prema njihovim mogućnostima.

Da bi obveza uzdržavanja od strane bake i djeda mogla nastati, potrebno je da dijete sudskim putem zatraži uzdržavanje od bake i djeda. Pri tom dijete zastupa roditelj s kojim dijete živi. U slučajevima kad je roditeljima oduzeta roditeljska skrb, ili je donesena odluka o oduzimanju svakodnevne skrbi o djetetu, ili o posebnom smještaju djeteta s problemima u ponašanju, dijete može zastupati i Centar za socijalnu skrb.

Za određivanje uzdržavanja djeteta od strane bake ili djeda odlučuje sud u parničnom postupku u skladu s odredbama članaka 423. do 432. Obiteljskog zakona.

Stranke u postupku radi uzdržavanja djeteta su dijete i osoba koja ga je dužna uzdržavati. Tužba se podnosi sudu općemjesne nadležnosti (to je sud nadležan prema mjestu prebivališta odnosno boravišta tuženika) ili sudu nadležnom prema mjestu prebivališta odnosno boravišta tužitelja (djeteta).

Prema odredbama Zakona o parničnom postupku, tužba treba sadržavati određen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužitelj temelji zahtjev, dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, a i druge podatke koje mora imati svaki podnesak.

Podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve ono što je potrebno da bi se u vezi s njima moglo postupiti. Podnesci osobito trebaju sadržavati: oznaku suda, ime, prebivalište, odnosno boravište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih imaju, osobni identifikacijski broj stranke koja podnosi podnesak, predmet spora, sadržaj izjave i potpis podnositelja. Stranka, odnosno njezin zastupnik potpisuju podnesak na njegovu kraju.

Ako izjava sadrži kakav zahtjev, stranka treba da u podnesku navede činjenice na kojima temelji zahtjev i dokaze kad je to potrebno.

Podnesci koje treba dostaviti protivnoj stranci predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. Tako treba postupiti i kad se uz podnesak podnose prilozi.

 

Pripremio: Raul Kevrić

Mentor: Iva Čatipović

 

2017-07-26T16:26:05+00:00

About the Author: