Pravo na privremeno uzdržavanje

Pravo na privremeno uzdržavanje
Pravo na privremeno uzdržavanje

Pravo na privremeno uzdržavanje uređeno je Zakonom o privremenom uzdržavanju (NN 92/14, dalje: ZOPU).

Da bi dijete ostvarilo pravo na privremeno uzdržavanje moraju biti ostvareni sljedeći uvjeti:

– da je riječ o maloljetnom djetetu

– da roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom u cijelosti ili djelomično ne pridonosi uzdržavanju (obveza kojeg je utvrđena ovršnom ispravom)

– da se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose uzdržavanju djeteta (najmanje u visini koja je ZOPU-om određena kao iznos privremenog uzdržavanja)

– da obveznik uzdržavanja ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja

(pokretanjem ovršnog postupka smatra se podnošenje prijedloga za ovrhu nadležnom sudu ili dostavu zahtjeva za plaćanje prema ovršnoj ispravi Financijskoj agenciji sukladno propisima kojima se uređuju postupci ovrhe ili obraćanje središnjem tijelu nadležnom za postupanje sukladno međunarodnim konvencijama te uredbama Europske unije).

 

Pod djelomičnim neispunjavanjem obveze uzdržavanja podrazumijeva se da obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje, ali u iznosu manjem od iznosa koji je ZOPU-om propisan kao iznos privremenog uzdržavanja.

 

Iznos privremenog uzdržavanja

Privremeno uzdržavanje u pravilu se određuje se u iznosu od 50 % zakonskog minimuma uzdržavanja. Minimalne novčane iznose potrebne za uzdržavanje djeteta propisuje na godišnjoj razini nadležni ministar. Iznosi za 2016. godinu dostupni su na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_29_817.html ).

 

Trajanje prava na privremeno uzdržavanje

Pravo na privremeno uzdržavanje priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je ovim ZOPU-om određen kao iznos privremenog uzdržavanja, a najduže u ukupnom trajanju do tri godine.

 

Postupak ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje

Postupak ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje provodi Centar za socijalnu skrb nadležan za dijete  Sredstva za privremeno uzdržavanje osiguravaju se u državnom proračunu.

Postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.

Centar za socijalnu skrb je dužan po službenoj dužnosti pokrenuti postupak kada roditelj s kojim dijete stanuje odbije pokrenuti postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje ili kada o djetetu skrbi druga osoba sukladno propisu kojima se uređuju obiteljski odnosi.

 

Vraćanje isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja

Isplatom iznosa privremenog uzdržavanja, Republika Hrvatska stupa u pravni položaj djeteta i na nju prelaze tražbine uzdržavanja u visini isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja, sa svim sporednim pravima.

Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti donosi rješenje kojim će obvezniku uzdržavanja naložiti da u roku od osam dana od dana dostave rješenja plati Republici Hrvatskoj isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja za svako jednogodišnje ili kraće razdoblje isplate ako je privremeno uzdržavanje trajalo kraće od jedne godine, s pripadajućom zateznom kamatom.

Ako obveznik uzdržavanja ne ispuni navedenu obvezu, Centar za socijalnu skrb će dostaviti rješenje s potvrdom o izvršnosti nadležnom državnom odvjetništvu radi pokretanja izvršenja.

 

Pripremila: Gloria Kovačević

Mentorica: Iva Čatipović, mag. iur.

2019-12-03T10:14:30+00:00

About the Author: